Tư tưởng Hồ Chí Minh

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “học đi đôi với hành” và vận dụng trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ

  • 02/06/2021
  • 250

 

Nghệ thuật trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • 02/06/2021
  • 242

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Tháng Tám

  • 02/06/2021
  • 259

Cách đây 75 năm, vào mùa Thu lịch sử năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám “long trời lở đất”. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, một nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - ngọn cờ tất thắng, linh hồn của sự nghiệp kháng chiến

  • 02/06/2021
  • 231

 

Độc lập, tự chủ, sáng tạo - Nét độc đáo trong phong cách tư duy Hồ Chí Minh

  • 02/06/2021
  • 234