Đoàn Khoa - Liên chi Hội

 • Đoàn Khoa Cơ khí
 • Đoàn Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Đoàn Khoa Công nghệ Thông tin
 • Đoàn Khoa  Điện - Điện tử
 • Đoàn Khoa Kỹ thuật Giao thông
 • Đoàn Khoa Kinh tế
 • Đoàn Khoa Kế toán - Tài chính
 • Đoàn Khoa Du lịch
 • Đoàn Khoa Khoa học XH và Nhân văn
 • Đoàn Khoa Ngoại ngữ
 • Đoàn Khoa Xây dựng
 • Đoàn Viện Nuôi trồng Thủy sản
 • Đoàn Viện CN Sinh học & Môi trường
 • Đoàn Viện KH & CN Khai thác Thủy sản