Đoàn Khoa - Liên chi Hội

 • Đoàn Khoa Cơ khí
 • Đoàn Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Đoàn Khoa Công nghệ Thông tin
 • Đoàn Khoa  Điện - Điện tử
 • Đoàn Khoa Kỹ thuật Giao thông
 • Đoàn Khoa Kinh tế
 • Đoàn Khoa Kế toán - Tài chính
 • Đoàn Khoa Du lịch
 • Đoàn Khoa Khoa học XH và Nhân văn
 • Đoàn Khoa Ngoại ngữ
 • Đoàn Khoa Xây dựng
 • Đoàn Viện Nuôi trồng Thủy sản
 • Đoàn Viện CN Sinh học & Môi trường
 • Đoàn Viện KH & CN Khai thác Thủy sản
 • Ngày cập nhật: 20/05/2021
 • Ngày đăng: 20/05/2021
In

 • Liên Chi hội Khoa Cơ khí
 • Liên Chi hội Khoa Công nghệ Thực phẩm
 • Liên Chi hội Khoa Công nghệ Thông tin
 • Liên Chi hội Khoa  Điện - Điện tử
 • Liên Chi hội Khoa Kỹ thuật Giao thông
 • Liên Chi hội Khoa Kinh tế
 • Liên Chi hội Khoa Kế toán - Tài chính
 • Liên Chi hội Khoa Du lịch
 • Liên Chi hội Khoa Khoa học XH và Nhân văn
 • Liên Chi hội Khoa Ngoại ngữ
 • Liên Chi hội Khoa Xây dựng
 • Liên Chi hội Viện Nuôi trồng Thủy sản
 • Liên Chi hội Viện CN Sinh học & Môi trường
 • Liên Chi hội Viện KH & CN Khai thác Thủy sản
 • Ngày cập nhật: 20/05/2021
 • Ngày đăng: 20/05/2021
In