Giới thiệu Đoàn thanh niên

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nha Trang là cơ sở Đoàn tương đương cấp Huyện trực thuộc Tỉnh Đoàn Khánh Hòa. Trong những năm gần đây, Đoàn trường Đại học Nha Trang đã có những bước phát triển bền vững cả về số lượng và chất lượng Đoàn viên. Tại thời điểm hiện tại, Đoàn trường Đại học Nha Trang trực tiếp quản lý 14 Đoàn Khoa/Viện (Đoàn cấp cơ sở)

Chức năng – nhiệm vụ

- Tham mưu cho Đảng uỷ – Ban Giám hiệu Trường và Tỉnh đoàn Khánh Hòa những nội dung, biện pháp chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Nha Trang

- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Đoàn cơ sở và các Chi Đoàn trực thuộc xây dựng các chương trình hành động phù hợp với chủ trương của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên, phù hợp với nhu cầu chính đáng của Đoàn viên thanh niên trong đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động cho toàn thể Đoàn viên thanh niên Trường Đại học Nha Trang, qua đó góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách, cùng Nhà trường đào tạo các trí thức trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, tư tưởng trong Đoàn viên thanh niên trường; nghiên cứu các giải pháp giúp Đảng uỷ và Tỉnh đoàn Khánh Hòa lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên một cách toàn diện.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện cho các Đoàn cơ sở, các Chi Đoàn trực thuộc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chỉ thị của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên.

- Phối hợp cùng các phòng ban chức năng trong trường, các đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Nha Trang.