Giới thiệu Đoàn thanh niên

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nha Trang là cơ sở Đoàn tương đương cấp Huyện trực thuộc Tỉnh Đoàn Khánh Hòa. Trong những năm gần đây, Đoàn trường Đại học Nha Trang đã có những bước phát triển bền vững cả về số lượng và chất lượng Đoàn viên. Tại thời điểm hiện tại, Đoàn trường Đại học Nha Trang trực tiếp quản lý 14 Đoàn Khoa/Viện (Đoàn cấp cơ sở)

Chức năng – nhiệm vụ

- Tham mưu cho Đảng uỷ – Ban Giám hiệu Trường và Tỉnh đoàn Khánh Hòa những nội dung, biện pháp chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Nha Trang

- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Đoàn cơ sở và các Chi Đoàn trực thuộc xây dựng các chương trình hành động phù hợp với chủ trương của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên, phù hợp với nhu cầu chính đáng của Đoàn viên thanh niên trong đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động cho toàn thể Đoàn viên thanh niên Trường Đại học Nha Trang, qua đó góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách, cùng Nhà trường đào tạo các trí thức trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, tư tưởng trong Đoàn viên thanh niên trường; nghiên cứu các giải pháp giúp Đảng uỷ và Tỉnh đoàn Khánh Hòa lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên một cách toàn diện.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện cho các Đoàn cơ sở, các Chi Đoàn trực thuộc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chỉ thị của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên.

- Phối hợp cùng các phòng ban chức năng trong trường, các đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Nha Trang.

Thông tin Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2022 - 2024:

Họ và tên Số điện thoại Địa chỉ Email Chức vụ
Đỗ Quang Thắng 0903102869 thangdq@ntu.edu.vn Bí thư
Nguyễn Thị Mỹ Trúc 0395197984 trucntm@ntu.edu.vn Phó Bí thư
Dương Duy Khang 0888832942 duongduykhangcbts@gmail.com Phó Bí thư
Lê Thị Thu Nga 0975794427 lenga@ntu.edu.vn UV Ban Thường vụ
Nguyễn Thị Lan Anh 0945152048 nguyenanhhip134@gmail.com UV Ban Thường vụ
Lê Thị Thùy Hương 0854931505 thuyhuong.16032001@gmail.com UV Ban Thường vụ
Châu Thị Mỹ Dung 0703935109 dung.ctm.61qtdl@ntu.edu.vn UV Ban Thường vụ
Nguyễn Thị Bích Phượng 0772538219 bichphuongg0905@gmail.com UV Ban Thường vụ
Trần Huỳnh Trung Long 0586243668 long.tht.62markt@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành
Hoàng Thị Thu Thảo 0386340644 thaohtt@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành
Nguyễn Thành Vinh 0932177186 vinhnt@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành
Nguyễn Thị Mỹ Thanh 0935998277 thanhntm@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành
Phạm Đình Tuấn 0905052018 tuanpd@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành
Đỗ Huỳnh Như 0978522884 nhudh@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành
Nguyễn Thanh Quảng 0974409894 Quangnt@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành
Nguyễn Thị Chính 0973490768 chinhnt@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành
Chung Văn Nhì 0386771231 nhi.cv.61ntts@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành
Nguyễn Thị Nghiêm Thuỳ 0386340644 thuyntn@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành
Nguyễn Huỳnh Huy 0772567899 huynh@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành
Nguyễn Huyền Cát Anh 0778077235 anhnhc@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành
Lê Thanh Trường 0964092936 truonglt@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành
Phan Nguyễn Hoài Nhã 0854255042 nha.pnh.61qtdl@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành
Đào Duy Nhơn 0359306121 nhon.dd.62cnot@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành
Đoàn Nguyễn Công Thạch 0818762256 thach.dnc.63cnot@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành
Nguyễn Huỳnh Quang Anh 0363068610 anh.nhq.62tcnh@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành
Nguyễn Thị Cẩm Chi 0363522067 chi.ntc.62ntts@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành
Trần Công Minh 0932488936 minhtc@ntu.edu.vn UV Ban Chấp hành
Lê Nguyễn Giao Quỳnh 0389424226 lenguyengiaoquynh@gmail.com UV Ban Chấp hành

 

Thông tin Bí thư Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nha Trang qua các thời kỳ:

Họ và tên Nhiệm kỳ Thời gian
Đào Trọng Hùng  Khoa Thủy sản 1959 - 1966
Nguyễn Tấn Trịnh  I 1966 - 1970
Phan Lương Tâm  II 1970 - 1972
Phạm Ngọc Tảo  III 1972 - 1974
IV 1974 - 1975
Nguyễn Hưng Điền  V 1975 - 1976
VI 1976 - 1978
Đoàn Trọng Loan  VII 1978 - 1980
VIII 1980 - 1982
Nguyễn Doãn Đề  IX 1982 - 1983
Nguyễn Thanh Hóa  X 1983 - 1985
XI 1985 - 1987
XII 1987 - 1989
Hồ Thành Sơn  XIII 1989 - 1991
Đặng Văn Hợp  XIV 1991 - 1993
Trần Văn Tự  XV 1993 - 1995
Trần Quang Mẫn  XVI 1995 - 1997
XVII 1997 - 1999
Hà Việt Hùng  XVIII 1999 - 2001
XIX 2001 - 2004
Bùi Đức Dương  XX 2004 - 2007
Lê Việt Phương  XXI 2007 - 2009
Tống Văn Toản  XXII 2009 - 2012
Phạm Văn Thông1 XXIII 2012 - 2014
Lê Phương Chung 
Lê Công Lập  XXIV 2014 - 2017
Nguyễn Thế Hân XXV 2017 - 2019
XXVI 2019 - 2022
Đỗ Quang Thắng XXVII 2022 - 2024

Sau Đại hội XXIII một tháng, Đ/C Thông nghỉ vì lý do sức khỏe, Đ/C Chung làm Bí thư.