Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc” soi sáng công tác dân vận hiện nay

  • 02/06/2021
  • 259

 

Từ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhà giáo đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở nước ta hiện nay

  • 02/06/2021
  • 282

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến đội ngũ nhà giáo - nhân vật trung tâm của hệ thống giáo dục, lực lượng chủ đạo của sự nghiệp “Trồng người”, yếu tố quyết định chất lượng của hoạt động giáo dục.

Chữa “bệnh quan liêu” của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  • 02/06/2021
  • 259

hấm nhuần lời dạy của V.I.Lênin “Kẻ thù bên trong tệ hại nhất của chúng ta, chính là anh chàng quan liêu... Chúng ta phải gạt bỏ kẻ thù đó”, Hồ Chí Minh khẳng định “bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  • 02/06/2021
  • 615

 

Khắc ghi lời Bác, Đảng và Chính phủ luôn chăm lo phục vụ lợi ích của nhân dân

  • 02/06/2021
  • 259

Chăm lo lợi ích, hạnh phúc của nhân dân luôn là nhiệm vụ chính trị trung tâm, là thước đo và tiêu chí đánh giá sự hoàn thành trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân, là sự thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ:“Việc to cũng như việc nhỏ. Đảng và Chính phủ ta đều lo phục vụ lợi ích của nhân dân”.