Văn bản biểu mẫu

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang áp dụng từ năm học 2021 - 2022

  • 16/08/2021
  • 6147
Ngày 13/8/2021, Hiệu trưởng đã ký QĐ ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học (QĐ753), được áp dụng từ học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 (lưu ý: trình độ Cao đẳng cao đẳng vẫn áp dụng theo QĐ 623).
Theo đó, một số thay đổi lớn có tác động đến Hệ thống quản lý đào tạo như:
- Quy định có 2 kỳ thi: thi giữa kỳ và thi cuối kỳ. 
- Vấn đề điểm cảnh báo kết quả, thôi học...
- Ngưỡng tối thiểu, tối đa SV được đăng ký HP
- Các điều kiện về học phí, nợ sách TV, nợ quyết toán Đề tài NCKH SV... trước khi xét tốt nghiệp

 

Bài viết đã xem